Dagplejens organisering

En dagplejer går tur med tre børn og en barnevogn i sneen

Vores dagplejere er spredt over alle kommunens distrikter, men følger en fælles strategi. Nedenfor kan du læse mere om organiseringen og principperne bag Dagplejens virke.

  Dagplejen i distrikt Hedegården

  Organisatorisk fungerer dagplejen som en del af distrikt Hedegården. Derfor er dagplejen også repræsenteret i distrikt Hedegårdens bestyrelse, hvor man bl.a. arbejder med udviklingen af den pædagogiske læreplan for hele distrikt Hedegården samt alle dagtilbuddene.

  Læs mere om forældrebestyrelsen i distrikt Hedegården på den fælles hjemmeside for dagtilbud i Ballerup Kommune her.

   

  Forældrebestyrelsen

  Udover at tage del i Distrikt Hedegårdens bestyrelse, har Dagplejen også en selvstændig bestyrelse.

  Her finder du Dagplejens vedtægter for forældrebestyrelsen.

  Nedenfor kan du læse forretningsordenen for Dagplejens forældrebestyrelse i Ballerup Kommune. 

   

  Forretningsorden for Dagplejens forældrebestyrelse i Ballerup Kommune

   

  § 1

  Stk. 1

  Forældrebestyrelsen afholder ca. 4 møder årligt. Forslag fra forældre skal være indsendt senest 14 dage før indkaldelsen til bestyrelsesmødet til enten formand eller pædagogisk leder. 

  Alle forældre med børn i Dagplejen kan indsende punkter til dagsordenen og har hermed mulighed for at deltage i behandling af punktet på mødet. Dagsordenen udsendes senest 8 dage før bestyrelsesmødet. Pædagogisk leder står for udsendelse af dagsorden samt indkaldelse til bestyrelsesmøde.

  Alle møder afsluttes med en drøftelse af punkter til kommende møde.

  Stk. 2

  Ekstraordinære bestyrelsesmøder skal afholdes såfremt mindst 2 bestyrelsesmedlemmer med stemmeret kræver det. Ekstraordinære bestyrelsesmøder skal afholdes senest 8 dage efter begæring er fremsat. Ved begæring skal der samtidig fremlægges forslag til motiveret dagsorden.

   

  § 2

  Forældrebestyrelsen indkalder i samarbejde med dagplejeformidlingen til det i vedtægterne krævede forældremøde, hvor valg til bestyrelsen foregår.

   

  § 3

  Stk. 1

  Sammensætningen af medlemmer skal så vidt mulig være en for hvert område. Det tilstræbes, at minimum 2 af bestyrelsens medlemmer sidder i minimum 2 år. Suppleanter er aktive medlemmer uden stemmeret.

   

  Stk. 2

  Såfremt mindst 2 repræsentanter i forældrebestyrelsen er i tvivl om den samlede forældrebestyrelses kompetence kan de kræve tvivlsspørgsmålet forelagt den samlede forældregruppe til endelig afgørelse. Et sådant møde skal afholdes senest 3 uger efter begæring er fremsat. Ved begæringen skal der samtidig vedlægges forslag til motiveret dagsorden.
   

   

  § 4

  Forældrebestyrelsens dagsorden kan indeholde følgende punkter:

  1. Valg af ordstyrer
  2. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
  3. Fælles meddelelser 
  4. Budget
  5. Planlægning af næste bestyrelsesmøde
  6. Evt.

   

  § 5

  Bestyrelsesmøder tilstræbes afholdt fra kl. 17.00 – 19.00. Afbud skal meddeles telefonisk eller pr. mail til pædagogisk leder.

   

  § 6

  Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal på et forældrebestyrelsesmøde.

   

  § 7

  Bestyrelsen har mulighed for at deltage i forbindelse med fastansættelser af personale.

  Læs mere om dagplejens forældrebestyrelse på Ballerup Kommunes fælles hjemmeside for dagtilbud her